Statut Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U .Nr 20 poz. 104) zmiany z 1990r. nr 14 poz. 96 z 1996r. nr 27 poz. 1 18, oraz ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.) i ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 146).

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie może prowadzić w ramach działalności pożytku publicznego działalność statutową odpłatna i nieodpłatną. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać filie, obejmujące zasięgiem działania powiaty, gminy i miasta województwa lubuskiego.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym: rehabilitacja fizyczna i terapia psychiczna.
 2. Udzielanie wsparcia przez wolontariuszki osobom, które zachorowały na chorobę nowotworową.
 3. Prowadzenie poradnictwa przez lekarzy, psychologów, specjalistów innych dziedzin.
 4. Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna oraz informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i szerzenie idei ich wczesnego wykrywania.
 5. Integracja osób po przebytej chorobie nowotworowej.
 6. Integracja członków Stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczna.
 7. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej.
 8. Wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych.
 9. Rozwój bazy Stowarzyszenia.

§ 8

Formy realizacji celów Stowarzyszenia:

Odpłatna działalność statutowa:

 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i terapii psychicznej dla osób po przebytej chorobie nowotworowej ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.
 2. Organizowanie działań sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i integracyjnych osób niepełnosprawnych.
 3. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą m.in. wspólne spotkania i turnusy rehabilitacyjne.

Nieodpłatna działalność statutowa:

 1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i terapii psychicznej dla osób po przebytej chorobie nowotworowej ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.
 2. Działania wolontarystyczne na rzecz osób, które zachorowały na chorobę nowotworową
 3. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
 4. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podobnymi stowarzyszeniami i innymi organizacjami osób niepełnosprawnych w kraju i zagranicą m.in. wspólne spotkania i turnusy rehabilitacyjne.
 5. Organizowanie spotkań ze społeczeństwem celem profilaktyki chorób nowotworowych.
 6. Pomoc w organizowaniu leczenia sanatoryjnego oraz w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki.
 7. Prowadzenie onkologicznego telefonu zaufania
 8. Wydawanie broszur, plakatów i materiałów edukacyjnych.
 9. Organizowanie działań sportowych, kulturalnych, turystycznych, rekreacyjnych i integracyjnych osób niepełnosprawnych.
 10. Poradnictwo i pomoc psychologiczna dla członków rodzin, w których zaistniała choroba nowotworowa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być kobiety po przebytej chorobie nowotworowej.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która czynnie działa na rzecz Stowarzyszenia albo zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególne zasługi.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji, a raz w roku zatwierdza uchwałą. .
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie, na wniosek Zarządu.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach integracyjnych, imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
 4. Korzystanie z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
 5. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Opłacania składek.

§ 14

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §12 ust. 2-5.
 2. Członek wspierający i honorowy na prawo brać udział – głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek.

§ 15

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej ustnie lub na piśmie zarządowi;
  2. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 m-cy;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień;
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  6. pozbawienie praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, które członkostwo nadało.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3,4,5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o jego skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny – wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 16

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków;
  2. Zarząd;
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są filie. Do powołania filii przez Stowarzyszenie wymagany jest wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Członkowie filii wybierają ze swego grona przedstawiciela reprezentującego członków wobec władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród 10 kandydatów.
 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić do odwołania.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
  • w pierwszym terminie – liczby członków określonych w § 17 ust.3,
  • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 min. później,
   od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych,
 5. W przypadkach określonych w ust. 4, pkt. „b” i „c”, Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 4. Uchwalanie budżetu.
 5. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
 6. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 22

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Zarząd liczy od 5 do 7 członków, w których skład wchodzą:
  • prezes,
  • wiceprezes,
  • sekretarz i skarbnik.
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania.
 2. Ustalanie preliminarza budżetu.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślenie).

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Do zakresu działania Komisji należą:

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia.
 2. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo zwołania zebrania Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  3. dotacje;
  4. darowizny, zapisy i składki;
  5. wpływy z działalności statutowej;
  6. odpisy 1% podatku od osób fizycznych
 2. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 30

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób:
  • prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów zgodnie z procedurą Walnego Zebrania § 19 ust. 4.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.