Profilaktyka jest jedną z najskuteczniejszych metod w walce z nowotworem.

Zielonogórskie Stowarzyszenie Amazonek aktywnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach mających na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożenia chorobami nowotworowymi i znaczenia ich wczesnego wykrywania dla skuteczności leczenia. Czynimy to między innymi poprzez wygłaszanie pogadanek na spotkaniach z uczniami szkół średnich, studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz mieszkańcami Zielonej Góry i okolic.

Uczymy samokontroli piersi, informujemy o badaniach mammograficznych i cytologicznych. Organizujemy spotkania dla mieszkańców miasta z udziałem specjalistów onkologii i innych dziedzin medycyny.

Organizowaliśmy również Marsze Nadziei, aby przekonać społeczeństwo, że rak to nie wyrok, że chorobę nowotworową można pokonać. Ideą organizowania tego typu akcji jest zachęcanie społeczeństwa do udziału w badaniach profilaktycznych, bowiem lepiej zapobiegać niż leczyć.
Nadal bierzemy udział w Lubuskim Różowym Marszu, który stanowi ich kontynuację.

Aktywnie uczestniczymy także w akcjach organizowanych na terenie miasta, jak również i województwa, dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Solidaryzujemy się także z innymi w chorobie czy niepełnosprawności.

Wydajemy broszury, ulotki, materiały informacyjne na temat profilaktyki choroby nowotworowej piersi oraz radzenia sobie z jej skutkami.

Współpracujemy też w tym zakresie z władzami miasta i województwa, z prasą, radiem i telewizją.

Kategorie: Profilaktyka