23.05.2024r. Walne Zebranie Sprawdozdawcze.

23.05.2024r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Członkowie jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne, finansowe i wynik finansowy. Również jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Prezes Anna Czyż podziękowała za pracę Wolontariuszkom, Koleżankom pełniącym dyżury w Klubie oraz Koleżankom, które prowadzą akcję „Serce od Serca” ♥️ w ramach, której pacjentki w Dowiedz się więcej…

Zmiana we Władzach Stowarzyszenia

W dniu 17.01.2024r. Zarząd przyjął rezygnację Jolanty Szylko z pełnienia funkcji wiceprezesa Stowarzyszenia. Uchwałą nr3 z dnia 17.01.2024r. w skład Zarządu weszła Ewa Szczepanik i powierzono jej funkcję sekretarza Stowarzyszenia. Zarząd podjął uchwałę nr 4 z dnia 17.01.2024r. dotyczącą zmiany pełnionych funkcji: Beata Gaweł pełniąca funkcję sekretarza przejęła funkcję wiceprezesa. Dowiedz się więcej…

Władze Stowarzyszenia

W dniu 20.04.2023r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek zatwierdzono nowy skład Zarządu Stowarzyszenia, skład Komisji Rewizyjnej pozostał bez zmian: Skład Zarządu: prezes – Anna Czyż wiceprezes – Jolanta Szylko sekretarz Beata Gaweł skarbnik – Elżbieta Krępa członek Zarządu – Julita Zawadzka Skład Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca – Urszula Maracz Dowiedz się więcej…

Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek w 2020 roku Na dzień 31 grudnia 2020 roku Stowarzyszenie skupiało 89 członków, w tym 15 wspierających. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. Zgodnie ze statutem celem naszej działalności jest: Wszechstronne działania na rzecz osób po przebytej chorobie nowotworowej, w tym:             Dowiedz się więcej…